Hỗ trợ khách hàng 24/7hotline

Thông tin trái phiếu:

  • Tổ chức phát hành (TCPH): CTCP Xây dựng Đầu tư và Phát triển Lĩnh Phong – C.O.N.I.C
  • Tên trái phiếu: CONIC.2020
  • Hình thức phát hành: Phát hành riêng lẻ
  • Loại trái phiếu: Trái phiếu doanh nghiệp không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, đảm bảo tài sản
  • Mệnh giá: 100.000.000 đồng Việt Nam/Trái phiếu
  • Lãi suất Trái phiếu: Cố định 11.0%/năm

Sản phẩm liên quan

Add to home screen