Hỗ trợ khách hàng 24/7hotline

Đáp ứng nhu cầu vay vốn đầu tư tài sản cố định để phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Khách hàng là Cá nhân, Hộ kinh doanh, Doanh nghiệp tư nhân.

Đặc điểm sản phẩm

  • Cho vay tái tài trợ nguồn vốn đã sử dụng để đầu tư tài sản cố định.

  • Độ tuổi KH: từ 22 đến 65 tuổi

  • Mức cho vay:  100% nhu cầu vốn

  • Thời hạn vay: Tối đa 180 tháng (15 năm) đối với cho vay đầu tư tài sản cố định

  • Tài sản bảo đảm: Bất động sản hoặc tài sản khác . Tài sản có thể thuộc sở hữu của khách hàng hoặc người thân khách hàng

  • Phương thức cho vay: Cho vay từng lần

Đăng ký và sử dụng dịch vụ

Sản phẩm liên quan

Add to home screen