Hỗ trợ khách hàng 24/7hotline

TIẾT KIỆM

TIẾT KIỆM

Thông tin chung về tiền gửi tiết kiệm

1. Đối tượng Khách hàng:

  • Công dân Việt Nam được gửi tiền gửi tiết kiệm bằng đồng Việt Nam.
  • Công dân Việt Nam là người cư trú được gửi tiền gửi tiết kiệm bằng ngoại tệ.

2. Đồng tiền gửi:VND, USD.

3. Lãi suất:Theo từng sản phẩm/chương trình tiết kiệm do VietABank công bố từng thời kỳ được niêm yết tại các điểm giao dịch của VietABank trên toàn hệ thống và/hoặc trên website của VietABank (www. vietabank.com.vn).

4. Mức phí:Theo biểu phí do VietABank công bố từng thời kỳ được niêm yết tại các điểm giao dịch của VietABank trên toàn hệ thống và/hoặc trên website của VietABank. (www.vietabank.com.vn).

5. Hình thức tiền gửi:

  • Tiền gửi tiết kiệm không kỳ hạn.
  • Tiền gửi tiết kiệm có kỳ hạn.
  • Thời hạn tiền gửi được VietABank công bố theo từng sản phẩm/chương trình cụ thể.

6. Kéo dài thời hạn gửi tiền

  • Vào ngày đến hạn tiền gửi tiết kiệm có kỳ hạn, nếu Khách hàng không thực hiện rút tiền/không đến lĩnh tiền và không có yêu cầu khác thì hệ thống VietABank sẽ tự động nhập số tiền lãi (nếu có) vào số tiền gốc và thực hiện bằng cách:
  • Kéo dài (tái tục) tiền gửi tiết kiệm của Khách hàng thêm một thời hạn mới tương ứng bằng thời hạn ban đầu hoặc;
  • Chuyển tiền gửi tiết kiệm của Khách hàng vào tài khoản trung gian giữ hộ và không được hưởng lãi kể từ ngày đến hạn cho đến khi Khách hàng đến lĩnh tiền (đối với loại tiền gửi có quy định không được tái tục mà VietABank đã thông báo như Tiết kiệm trả lãi trước, tiết kiệm gửi góp, Chứng chỉ tiền gửi, hoặc loại tiền gửi khác do VietABank quy định từng thời kỳ).
  • Mức lãi suất được áp dụng cho khoản tiền gửi tái tục là lãi suất do VietABank công bố có hiệu lực tại thời điểm bắt đầu của thời hạn mới. Trường hợp vào ngày tái tục tiền gửi, nếu VietABank không còn huy động cùng thời hạn ban đầu thì mức lãi suất được áp dụng theo mức lãi suất của thời hạn ngắn hơn liền kề.

7. Hồ sơ/thủ tục:

Khách hàng trực tiếp đến các điểm giao dịch của VietABank và hoàn thiện đầy đủ hồ sơ gửi tiền tiết kiệm theo quy định của VietABank và quy định pháp luật.

8. Biện pháp tra cứu tiền gửi tiết kiệm: Truy cập tại mục Đăng ký trực tuyến trên website VietABak (vietabank.com.vn).

9. Xử lý khi Sổ tiết kiệm bị mất, nhàu nát, rách: Khách hàng phải thông báo ngay cho VietABank để được hỗ trợ xử lý theo quy định của VietABank và phù hợp với quy định pháp luật.

Tiền gửi có kỳ hạn

Tiền gửi tiết kiệm

Add to home screen