Hỗ trợ khách hàng 24/7hotline

MỘT SỐ NỘI DUNG VỀ GIAO DỊCH TIỀN GỬI TIẾT KIỆM DÀNH CHO

KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI VIETABANK

1. Đối tượng gửi tiền gửi tiết kiệm

  1. Công dân Việt Nam được gửi tiền gửi tiết kiệm bằng đồng Việt Nam.
  2. Công dân Việt Nam là người cư trú được gửi tiền gửi tiết kiệm bằng ngoại tệ.

2. Hình thức tiền gửi tiết kiệm (TGTK)

Hình thức TGTK phân loại theo: Thời hạn TGTK không kỳ hạn, thời hạn TGTK có kỳ hạn. Thời hạn tiền gửi được VietABank công bố theo từng sản phẩm/chương trình cụ thể, hoặc và theo Biểu lãi suất của sản phẩm/chương trình đó.

3. Lãi suất

a. Lãi suất TGTK: Theo từng sản phẩm/chương trình tiết kiệm do VietABank công bố từng thời kỳ được niêm yết tại các địa điểm giao dịch của VietABank trên toàn hệ thống và/hoặc trên website của VietABank (vietabank.com.vn).

b. Phương pháp tính lãi TGTK

Công thức tính lãi: 

- Số tiền lãi của 01 ngày được tính như sau:

Số tiền lãi ngày = (Số dư thực tế x Lãi suất tính lãi)/365 ngày

Số tiền lãi của kỳ tính lãi = tổng số tiền lãi ngày của toàn bộ các ngày trong kỳ tính lãi.

- Đối với các khoản tiền gửi có thời hạn duy trì số dư thực tế nhiều hơn 01 ngày trong kỳ tính lãi, được xác định bằng công thức rút gọn như sau: 

Số tiền lãi = (Số dư thực tế x Số ngày duy trì số dư thực tế x Lãi suất tính lãi)/365 ngày

Trong đó:

  • Số dư thực tế: Là số dư đầu ngày tính lãi của số dư tiền gửi trong thời hạn tính lãi.
  • Số ngày duy trì số dư thực tế: Là số ngày mà Số dư thực tế đầu mỗi ngày không thay đổi.
  • Thời hạn tính lãi được xác định từ ngày tiếp theo ngày hiệu lực đến hết ngày đến hạn hoặc hết ngày VietABank thực tế thanh toán khoản tiền gửi cho người gửi tiền và thời điểm xác định số dư để tính lãi là đầu mỗi ngày trong thời hạn tính lãi.

c. Phương thức trả lãi, thời điểm chi trả gốc lãi TGTK

(i). Đối với TGTK không kỳ hạn:

- Tiền lãi được chi trả (hoặc nhập gốc) hàng tháng và/hoặc vào ngày tất toán khoản tiền gửi.

- VietABank chi trả gốc, lãi vào bất kỳ ngày làm việc nào của VietABank.

(ii) Đối với TGTK có kỳ hạn:

- Tùy theo nhu cầu nguồn vốn và hoạt động kinh doanh, VietABank trả lãi theo các hình thức như sau: Trả lãi trước (một lần tại thời điểm gửi TGTK), Trả lãi định kỳ, trả lãi cuối kỳ (một lần tại thời điểm đến hạn TGTK).

- VietABank chi trả gốc, lãi (nếu có) vào ngày đến hạn của TGTK hoặc vào ngày tất toán khoản TGTK. Đối với TGTK tại quầy, nếu ngày đến hạn trùng với ngày nghỉ, ngày lễ theo quy định pháp luật hoặc ngày VietABank ngừng giao dịch, việc chi trả gốc, lãi (nếu có) TGTK được VietABank thực hiện vào ngày làm việc tiếp theo đầu tiên ngay sau ngày nghỉ.

4. Quy định mức phí đối với giao dịch TGTK

Mục

Loại Giao dịch

Mức phí (chưa gồm VAT)

1

Rút tiền mặt trước hạn từ Sổ tiết kiệm (STK) trong vòng 3 ngày làm việc kể từ ngày mở STK

 

1.1

Tại địa điểm giao dịch cùng tỉnh/thành phố nơi mở STK

 

1.1.1

Rút VND

0,02% (Min: 10.000 VND, Max: 2.000.000 VND)

1.1.2

Rút ngoại tệ

0,2% (Min: 5 USD hoặc các ngoại tệ khác quy đổi tương đương)

1.2

Tại địa điểm giao dịch khác tỉnh/thành phố nơi mở STK

 

1.2.1

Rút VND

0,03% (Min: 10.000 VND, Max: 2.000.000 VND)

1.2.2

Rút ngoại tệ

0,3% (Min: 5 USD hoặc các ngoại tệ khác quy đổi tương đương)

2

Xác nhận thông báo nhàu nát, rách, mất/thất lạc STK

50.000 VND/lần

2.1

Xác nhận chuyển giao quyền sở hữu TGTK

50.000 VND/lần

2.2

Chứng nhận/xác nhận ủy quyền rút TGTK

50.000 VND/lần

3

Xác nhận số dư TGTK

 

3.1

Xác nhận theo yêu cầu thư kiểm toán hoặc đơn vị khác

50.000 VND/lần

3.2

Mục đích khác (chứng minh năng lực tài chính,… nhưng không bao gồm xác nhận mục đích cầm cố tại VietABank)

100.000 VND/lần

4

Xác nhận phong tỏa TGTK

 

4.1

Theo yêu cầu của người gửi tiền

50.000 VND/3 USD/tài khoản

4.2

Theo yêu cầu của người gửi tiền và bên thứ 3

200.000 VND/3 USD/tài khoản

5. Loại tiền gửi: VND, USD.

6. Thủ tục giao dịch TGTK

a. Giải thích từ ngữ

(i) Giấy tờ xác minh thông tin của người gửi tiền được hiểu: Là Chứng minh nhân dân (CMND)/Thẻ Căn cước công dân (CCCD)/Hộ chiếu (HC) còn thời hạn hiệu lực hoặc Giấy khai sinh của cá nhân chưa đủ 14 tuổi.

(ii) Giấy tờ xác minh thông tin của người đại diện theo pháp luật, người giám hộ (sau đây gọi chung là người đại diện theo pháp luật) được hiểu như sau:

- Trường hợp người đại diện theo pháp luật là cá nhân: CMND/CCCD/HC còn thời hạn hiệu lực.

- Trường hợp người đại diện theo pháp luật là pháp nhân: Quyết định thành lập/Giấy phép hoạt động/Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh/các giấy tờ khác tương đương theo quy định của pháp luật; CMND/CCCD/HC còn thời hạn hiệu lực và giấy tờ chứng minh tư cách đại diện của người đại diện hợp pháp của pháp nhân thực hiện giao dịch TGTK.

b. Thủ tục gửi TGTK

(i) Người gửi tiền phải trực tiếp đến các địa điểm giao dịch của VietABank và xuất trình Giấy tờ xác minh thông tin của người gửi tiền. Trường hợp gửi TGTK đồng chủ sở hữu, tất cả các đồng chủ sở hữu phải trực tiếp xuất trình Giấy tờ xác minh thông tin của mình. Trường hợp gửi TGTK thông qua người đại diện theo pháp luật, người đại diện theo pháp luật phải xuất trình Giấy tờ chứng minh tư cách đại diện của người đại diện theo pháp luật, Giấy tờ xác minh thông tin của người đại diện theo pháp luật và Giấy tờ xác minh thông tin của người gửi tiền. Trường hợp gửi TGTK bằng tiền mặt vào Sổ tiết kiệm (STK) đã cấp, xuất trình thêm Sổ tiết kiệm đã cấp.

(ii) Người gửi tiền đăng ký chữ ký mẫu trong trường hợp thay đổi chữ ký mẫu hoặc chưa có chữ ký mẫu tại VietABank; Mẫu chữ ký được đồng nhất để thực hiện các giao dịch liên quan đến TGTK.

(iii) Đối với người gửi tiền là người không viết được, người không đọc được, người không nhìn được, người không biết ký: Người gửi tiền đăng ký ký hiệu bằng cách điểm chỉ thay cho chữ ký mẫu để thực hiện các giao dịch liên quan đến TGTK.

(iv) Người gửi tiền cung cấp thông tin gửi tiền tiết kiệm, ký/điểm chỉ xác nhận trên các chứng từ gửi tiền.

(v) Đơn vị kinh doanh VietABank: thực hiện các thủ tục nhận tiền, mở tài khoản TGTK và cấp STK cho người gửi tiền sau khi người gửi tiền đã thực hiện các thủ tục theo quy định và Đơn vị kinh doanh đã nhận đủ tiền của người gửi tiền.

(vi) Người gửi tiền nhận và kiểm tra các yếu tố trên STK, đảm bảo đầy đủ, chính xác trước khi rời địa điểm giao dịch của VietABank.

c. Thủ tục chi trả TGTK

(i) Thủ tục chi trả TGTK cho người gửi tiền/Người đại diện hợp pháp:

- Người gửi tiền xuất trình STK bản gốc/giấy báo bản gốc đã có xác nhận của VietABank (trong trường hợp STK bị rách, nhàu nát/mất/thất lạc).

- Người gửi tiền xuất trình Giấy tờ xác minh thông tin của người gửi tiền, của tất cả người gửi tiền (đối với TGTK đồng chủ sở hữu); Giấy thỏa thuận đồng chủ sở hữu, giấy thỏa thuận chuyển giao quyền sở hữu TGTK (nếu có). Trường hợp chi trả TGTK thông qua người đại diện theo pháp luật, người đại diện theo pháp luật phải xuất trình giấy tờ chứng minh tư cách đại diện của người đại diện theo pháp luật, giấy tờ xác minh thông tin của người đại diện theo pháp luật và Giấy tờ xác minh thông tin của người gửi tiền.

- Người gửi tiền ký và ghi rõ họ tên trên STK bản gốc ở phần nội dung tất toán, chữ ký phải khớp đúng với chữ ký mẫu đã đăng ký với VietABank. Đối với người gửi tiền là người không viết được, người không đọc được, người không nhìn được, người không biết ký: Khi rút tiền, ngoài các thủ tục về chi trả TGTK,, Đơn vị kinh doanh VietABank hướng dẫn người gửi tiền điểm chỉ trên giấy lĩnh tiền bằng đúng ngón đã dùng để điểm chỉ khi thực hiện các giao dịch TGTK.

- Đơn vị kinh doanh VietABank thực hiện đối chiếu thông tin người gửi tiền, thông tin người đại diện theo pháp luật của người gửi tiền (nếu có), thông tin trên STK/giấy báo (trong trường hợp STK bị rách, nhàu nát/mất/thất lạc), các giấy tờ liên quan khác (nếu có), chữ ký trên STK bản gốc đảm bảo chính xác với các thông tin lưu tại VietABank.

- Sau khi kiểm tra các thông tin liên quan của người gửi tiền thấy khớp đúng, Đơn vị kinh doanh VietABank thực hiện thủ tục chi trả gốc, lãi (nếu có) TGTK cho người gửi tiền và lưu nhật ký chứng từ.

(ii) Thủ tục chi trả TGTK theo thừa kế:

- Người thừa kế và (các) đồng thừa kế hợp pháp có thể đến bất kỳ địa điểm giao dịch nào của VietABank để nộp hồ sơ chi trả theo thừa kế và thực hiện rút TGTK.

- Thủ tục rút tiền thừa kế:

  • Người thừa kế/người đại diện (các) đồng thừa kế hợp pháp phải xuất trình bản gốc STK của người gửi tiền tại VietABank đã chết/bị Tòa án tuyên bố là đã chết; bộ hồ sơ chứng minh là người tới rút tiền chi trả là người thừa kế/người đại diện (các) đồng thừa kế hợp pháp; giấy tờ xác minh thông tin của người rút tiền.
  • Người thừa kế/người đại diện (các) đồng thừa kế hợp pháp ký và ghi rõ họ tên trên bản gốc STK ở phần nội dung tất toán, chữ ký phải khớp đúng với chữ ký trên các hồ sơ chứng minh là người thừa kế/người đại diện (các) đồng thừa kế hợp pháp, đồng thời hoàn thiện mẫu biểu Giấy đề nghị chi trả tiền gửi theo quy định của VietABank trong từng thời kỳ.
  • Đơn vị kinh doanh VietABank thực hiện đối chiếu thông tin người gửi tiền, thông tin người thừa kế/người đại diện (các) đồng thừa kế, chữ ký trên STK gốc và trên hồ sơ chứng từ liên quan.
  • Sau khi kiểm tra các thông tin liên quan đảm bảo khớp đúng, Đơn vị kinh doanh VietABank thực hiện thủ tục chi trả gốc, lãi (nếu có) cho người thừa kế/người đại diện (các) đồng thừa kế hợp pháp và lưu nhật ký chứng từ.

(iii) Thủ tục chi trả TGTK theo ủy quyền

- Thủ tục rút tiền: Ngoài việc thực hiện đúng theo quy định về chi trả TGTK, Khoản này, người rút tiền phải xuất trình thêm giấy ủy quyền (bản gốc); đối với người rút tiền là người nước ngoài, ngoài việc xuất trình giấy ủy quyền (bản gốc) thì phải xuất trình thị thực hoặc các giấy tờ khác xác định thời hạn được phép cư trú tại Việt Nam do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp còn thời hạn hiệu lực.

- Sau khi kiểm tra tính hợp pháp, hợp lệ của giấy ủy quyền, các văn bản, nội dung khác theo quy định, Đơn vị kinh doanh VietABank căn cứ vào nội dung ủy quyền để thực hiện việc chi trả TGTK cho người được ủy quyền của người gửi tiền.

7. Thực hiện giao dịch TGTK qua kênh dịch vụ Ngân hàng số (Phương tiện điện tử)

a. Người gửi tiền thực hiện giao dịch TGTK qua kênh dịch vụ Ngân hàng số (NHS) ngoài điều kiện phải thuộc đối tượng người gửi tiền theo Quy định này thì phải có tài khoản thanh toán, phải đăng ký dịch vụ NHS tại VietABank và đáp ứng các điều kiện khác tại các văn bản, sản phẩm tiền gửi qua kênh dịch vụ NHS do VietABank ban hành từng thời kỳ.

b. VietABank thực hiện nhận, chi trả TGTK qua kênh dịch vụ NHS thông qua tài khoản thanh toán của người gửi tiền mở tại VietABank. Quy trình nhận, chi trả TGTK được quy định tại Hướng dẫn sử dụng dịch vụ NHS đăng tải trên website của VietABank (www.vietabank.com.vn) do VietABank ban hành từng thời kỳ, phù hợp với quy định của pháp luật về giao dịch điện tử, về phòng chống rửa tiền và các quy định pháp luật có liên quan.

c. VietABank lưu giữ đầy đủ các thông tin liên quan đến việc nhận, chi trả TGTK qua kênh dịch vụ NHS để đáp ứng yêu cầu của người gửi tiền trong việc tra soát, kiểm tra và giải quyết tranh chấp (nếu có) theo quy định của VietABank ban hành trong từng thời kỳ.

8. Sử dụng TGTK làm tài sản đảm bảo

a. Người gửi tiền được sử dụng TGTK làm tài sản bảo đảm tại VietABank và các TCTD khác (nếu được TCTD đó chấp thuận).

b. Việc cấp tín dụng và bảo đảm bằng số dư TGTK được thực hiện trên cơ sở tuân thủ, phù hợp với quy định về hoạt động cấp tín dụng và bảo đảm tiền vay của pháp luật và VietABank ban hành từng thời kỳ.

9. Thủ tục chuyển giao quyền sở hữu TGTK

a. Nguyên tắc/điều kiện: Người gửi tiền được chuyển giao quyền sở hữu STK dưới hình thức cho, tặng, chuyển nhượng STK cho người khác tại bất kỳ địa điểm giao dịch nào của VietABank. Người nhận chuyển giao quyền sở hữu TGTK phải đáp ứng đầy đủ các điều kiện như đối với người gửi tiền.

b. Thủ tục: Người chuyển giao quyền sở hữu và người nhận chuyển giao quyền sở hữu phải trực tiếp đến địa điểm giao dịch của VietABank, xuất trình bản gốc STK, Giấy tờ xác minh thông tin của người chuyển giao quyền sở hữu và người nhận chuyển giao quyền sở, lập giấy đề nghị chuyển giao quyền sở hữu TGTK (theo mẫu của VietABank), điền đầy đủ thông tin theo mẫu và đầy đủ chữ ký/điểm chỉ của người chuyển giao quyền sở hữu theo đúng mẫu chữ ký/điểm chỉ đã đăng ký tại VietABank và chữ ký/điểm chỉ của người nhận quyền chuyển giao quyền sở hữu theo quy định.

c. Đơn vị kinh doanh VietABank: Căn cứ theo thông tin người gửi tiền cung cấp, kiểm tra, đối chiếu thông tin TGTK, thực thiện các thủ tục liên quan đến việc chuyển giao quyền sở hữu TGTK theo quy định. Thực hiện điền thông tin của người nhận chuyển giao quyền sở hữu lên mục "THÔNG TIN CHUYỂN NHƯỢNG" của STK mà VietABank đã cấp cho người gửi tiền, ký, xác nhận, ghi rõ thời gian xác nhận thông tin chuyển nhượng, trả STK cho người nhận chuyển giao quyền sở hữu.

10. Kéo dài thời hạn gửi tiền

a. Vào ngày đến hạn khoản TGTK có kỳ hạn, nếu người gửi tiền không thực hiện rút tiền/không đến lĩnh tiền và không có yêu cầu khác thì VietABank sẽ nhập lãi (nếu có) vào gốc và kéo dài thêm một thời hạn mới tương ứng bằng thời hạn ban đầu; Trừ những khoản tiền gửi có quy định không được kéo dài như tiết kiệm trả lãi trước/loại hình tiền gửi khác do VietABank quy định từng thời kỳ.

b. Lãi suất áp dụng đối với khoản TGTK kéo dài là mức lãi suất tiết kiệm truyền thống/hoặc theo quy định cụ thể từng Sản phẩm/Chương trình mà khoản tiền gửi đã tham gia/hoặc mức lãi suất do VietABank quy định từng thời kỳ.

11. Rút trước hạn TGTK

a. Người gửi tiền được rút TGTK trước hạn (trừ trường hợp sản phẩm/chương trình có quy định không được rút trước hạn do VietABank ban hành từng thời kỳ). Lãi suất áp dụng đối với TGTK rút trước hạn tối đa bằng mức lãi suất tiền gửi không kỳ hạn thấp nhất của VietABank theo đồng tiền gửi tại thời điểm người gửi tiền rút tiền gửi trước hạn.

b. Trường hợp người gửi tiền rút gốc trước hạn khi đã lĩnh lãi trước hoặc lĩnh lãi theo định kỳ, nếu phần lãi đã lĩnh nhiều hơn số lãi được hưởng thì VietABank sẽ truy thu lại phần chênh lệch ngay khi trả lãi (nếu có) và gốc cho người gửi tiền theo nguyên tắc khấu trừ lãi trước và gốc sau (nếu có).

12. Biện pháp tra cứu TGTK

Người gửi tiền có thể tra cứu khoản tiền gửi trên website VietABank  bằng cách truy cập tại “Tra cứu thông tin” của mục “Truy cập nhanh” trên website VietABank (www.vietabank.com.vn), hoặc trực tiếp đến địa điểm giao dịch của VietABank.

13. Xử lý khi STK bị mất, nhàu nát, rách

a. Trường hợp STK bị mất/thất lạc:

- Người gửi tiền đến bất kỳ địa điểm giao dịch nào của VietABank xuất trình Giấy tờ xác minh thông tin, các giấy tờ có liên quan và lập giấy báo (theo mẫu của VietABank). Trường hợp khẩn cấp người gửi tiền thông báo mất/thất lạc STK bằng điện thoại cho Đơn vị cấp STK, nếu không gọi được cho Đơn vị cấp, người gửi tiền có thể gọi điện cho Tổng đài Call Center của VietABank và tới địa điểm giao dịch làm thủ tục báo mất trong vòng 3 ngày làm việc kể từ ngày gọi điện thông báo. Thời gian giải quyết cho người gửi tiền được rút tiền tối thiểu 07 (bảy) ngày làm việc kể từ ngày VietABank nhận giấy báo mất/ thất lạc STK của người gửi tiền và người gửi tiền cam kết không khiếu nại VietABank trong bất kỳ tình huống nào, đồng thời không có bất kỳ tranh chấp nào xảy ra.

- Trường hợp tìm thấy STK, người gửi tiền phải đến bất kỳ địa điểm giao dịch nào của VietABank xuất trình STK đã báo mất/thất lạc và các giấy tờ có liên quan, đồng thời lập giấy hủy giấy báo mất/thất lạc STK và nộp lại bản gốc giấy báo mất/thất lạc STK cho VietABank. Trong trường hợp người gửi tiền tìm thấy STK và đến VietABank thực hiện thủ tục hủy giấy báo mất/thất lạc STK: Người gửi tiền được quyền rút tiền kể từ khi VietABank tiếp nhận giấy hủy giấy báo mất/thất lạc STK của người gửi và thực hiện xong thủ tục hủy giấy báo mất/thất lạc STK của người gửi.

b. Trường hợp STK bị nhàu, nát, rách:

- Người gửi tiền trực tiếp đến địa điểm đã cấp STK, xuất trình Giấy tờ xác minh thông tin, STK bị hỏng, các giấy tờ có liên quan và lập giấy báo (theo mẫu của VietABank) để được hỗ trợ.

- Thời gian giải quyết cho người gửi tiền được rút tiền tối thiểu là sau 07 ngày làm việc kể từ ngày VietABank nhận được giấy báo STK bị hỏng.

14. Những nội dung có liên quan không đề cập tới, người gửi tiền có thể trực tiếp đến các địa điểm giao dịch của VietABank để được tư vấn.

Sản phẩm liên quan

Add to home screen